2020-2021г.

 1. ОС с графичен интерфейс
 2. Кодова таблица на РС, клавиатура, данни
 3. BIOS и памет
 4. Периферни устройства
 5. Инсталиране на системен и потребителски софтуер
 6. Съвременни компютърни конфигурации  Зад.1 Зад.2
 7. Специализирани средства в текстообработката. Бележки под линия и препратки
 8. Номерирани списъци
 9. Форматиращи маски и стилове
 10. Създаване на план, анотация и съдържание на текстов документ
 11. Свързване и вграждане на обекти от ЕТ в текстов документ
 12. Циркулярни писма
 13. Обмен с други приложения
 14. Създаване на хипертекстови документи
 15. Конвертиране в HTML формат
 16. Създаване на брошура(2)
 17. Зачитане на авторските права при използване на ИТ
 18. Ефекти при смяна на слайдовете
 19. Изнасяне на презентация пред публика
 20. Бутони в презентация(2) упр.1
 21. Интерактивност в презентация(3) УПР.1
 22. Създаване на интерактивен тест(3)
 23. Създаване на интерактивен тест(6)
 24. Движещи се обекти
 25. Основни етапи при планиране на уеб сайт Избор на име и регистриране на сайт – Задача
 26. Основни етапи при проектиране на уеб сайт
 27. Проектиране на уеб страница
 28. Създаване на графичен модел на сайт
 29. Уеб дизайн стандарти и основни технологии в уеб
 30. Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове – Задача
 31. Основи на HTML
 32. Основни тагове и тагове за форматиране
 33. Тагове за създаване и редактиране на таблици, хипервръзка и връзки към изображения и списъци – Задача
 34. Мултимедийни блокове в уеб страница
 35. Визуално оформяне на сайт с използване на CSS – пример
 36. Правила и атрибути
 37. Форматиране на текст
 38. Форматиране на фон
 39. Рамки
 40. Свързване на обекти в ЕТ – Задача
 41. Форматиране на таблици
 42. Обработка на таблични данни.(2)
 43. Обработка на таблични данни.(2)
 44. Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. – задача
 45. Формули за извършване на аритметични действия с данни. – Задача
 46. Операции с данни в ЕТ.  Аритметични операции и вградени функции. Формули(2)
 47. Редактиране на формули и функции. Условни и логически изрази
 48. Графики и диаграми в ЕТ(2) – Задача
 49. Създаване на легенди. Мащабиране и отпечатване – задача
 50. Създаване на легенди. Мащабиране и отпечатване
 51. Динамично свързване и вграждане
 52. Работа с регистри, предоставящи достъп до бази данни – задача
 53. Регистри, публикувани на сайта на МОН(2)
 54. Национален образователен портал(2)
 55. Запознаване с налични ресурси за безопасен Интернет(2)
 56. Борба с кибер-престъпността
 57. Проектиране и създаване на ЛМ(1ч.) – Зад –  УПР(2ч.)
 58. Графичен редактор Inkscape
 59. Файлови функции  Зад.1
 60. Запълване на обект
 61. Скалиране, промяна на размер и форма
 62. Обработка на графично изображение
 63. Обработка на графично изображение упр.
 64. Използване на криви
 65. Използване на криви
 66. Текстът в графиката
 67. Текстът в графиката
 68. Комбинирана работа с обекти и текст
 69. Комбинирана работа с обекти и текст
 70. Проект – изчертаване на схема
 71. Проект „Безопасност на движението“
 72. Проект „Табло по геометрия“
 73. Планиране на проект – определяне целите на проекта, нужния хардуер и софтуер(2)
 74. Изпълнение на проект(6)
 75. Междинна проверка на дейностите
 76. Изпълнение на проект(6)
 77. Представяне на проект(2)