Отворете тестовата страница и променете данните на създадената таблица, сменете рамката от 2 на 12, след което създайте по-голяма таблица с повече редове и колони