2020-2021г.

 1. Входно равнище
 2. Основни технически параметри на компонентите на компютърната система
 3. Средства и методи за защита на информация
 4. Използване на антивирусни програми. Упражнение
 5. Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи Зад.1
 6. Прехвърляне на данни между няколко текстови документа
 7. Създаване на текстов документ по зададена тема. Упражнение
 8. Създаване на таблица в текстообработваща програма
 9. Редактиране и оформяне на таблици в текстообработваща програма  Зад.1
 10. Компютърна текстообработка. Упражнение
 11. Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица – задача
 12. Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица. Упражнение
 13. Основни операции с клетки и области в електронна таблица
 14. Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни – Задачи
 15. Операции с таблични данни. Упражнение
 16. Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните. Копиране на диаграма в отделен лист в таблицата – Задача
 17. Интерпретация на данни в електронна таблица
 18. Отпечатване на таблица и на отделни части от нея
 19. Компютърна текстообработка и обработка на таблични данни. Работа в екип. Обобщение
 20. Проверка на знанията и уменията. Контролна работа
 21. Създаване на видео клип, съдържащ графична и звукова информация – Задача
 22. Конвертиране и съхраняване на видеофайл в различни файлови формати – задача
 23. Работа със звукова и видеоинформация. Упражнение
 24. Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти – задача
 25. Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти. Упражнение
 26. Използване на диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация. – задача
 27. Използване на диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация. Упражнение
 28. Запазване на презентация в различни файлови формати. Представяне на презентация пред публика – задача
 29. Компютърна презентация. Упражнение
 30. Основни правила, фази и дейности при разработване на проект – задача
 31. Използване на интернет и други източници на информация и ресурси за нуждите на конкретен проект. Зачитане на авторските права на готовите материали
 32. Източници на информация, правила, фази и дейности по проект. Работа в екип. Упражнение
 33. Защита на проект
 34. Социални мрежи и защита на личната неприкосновеност
 35. Годишен преговор. Обобщение
 36. Изходно равнище