Тест Проверка на знанията и уменията за работа с графично изображение 5 клас

   Компютърни системи и таблични данни

     

  1. Кой от посочените параметри НЕ е определящ за производителността на компютърната система:
    бързодействие на централния процесор
    работна честота на шината
    обем на диска, съхраняващ потребителските програми
    скорост, с която вътрешната памет предоставя съхранените данни
  2. Зловредният софтуер може да бъде разпространен чрез:
  3. чрез мрежова комуникация
    използване на устройства за изход
    въздушно-капков път
    сканиране на документ от хартиен носител
  4. Форматирането на клетка от таблица в текстов документ включва:
  5. избор и задаване на характеристики на рамките, които я изграждат, и корекция на нейния фон
    избор и задаване на цвета на символите в клетката
    избор или промяна на фона на символите, изписани в клетката
    добавяне и стилизиране на изображения
  6. В клетките на електронна таблица НЕ могат да бъдат въвеждани:
  7. текстови данни
    числови данни
    валутни единици
    мултимедийни данни
  8. В електронна таблица сoртирането на числови данни се извършва:
  9. от най-голямото към най-малкото или обратно
    в хронологичен ред (от първата въведена стойност към по-стара въведена стойност) или обратно
    по азбучен ред или обратно
    празните записи се подреждат накрая
  10. Кръговите диаграми са предназначени за:
  11. отчитане изменението на състоянието на един обект
    за визуализиране данните на два и повече обекта в един и същи интервал
    за сравнение на две или повече части от цялото, което образува
    нито едно от посочените
  12. Средноаритметичната стойност се изчислява с функцията:
  13. AVERAGE
    MAX
    SUM
    MIN
  14. Типът за числа в програмата MS Excel е:
  15. Number
    Text
    General
    Currency
  16. Какво разширение има файл, създаден с Microsoft Excel?
  17. docx
    txt
    xlsx
    jpeg
  18. Адресът на клетка в Microsoft Excel се образува от:
  19. номера на реда
    името на колоната
    номера на реда и името на колоната
    името на колоната и номера на реда
  20. Кой от показаните бутони се използва за сортиране на данни:
  21. За имена на колоните в Microsoft Excel се използват:
  22. малки букви от латинската азбука
    малки букви и цифри
    главни букви от латинската азбука
    главни букви и цифри


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров