Създайте презентация: "Проект на табло по ИТ"

  • В първи слайд поставете заглавието на темата, име и фамилия
  • Във втори слайд създайте пирамидална диаграма в която поставете мерните единици за информация от бит до терабайт
  • Оцветете диаграмата за да се различават по цветове всяка мерна единица

Добавете трети слайд в който създайте диаграма на Вен, анимирайте обектите и запишете презентацията в папката на класа