2020-2021 г.

 1. Въведение в информационните технологии и компютърните системи. Компютърна система. Информационни дейности. Зад.1
 2. Въведение в информационните технологии и компютърните системи. Информационни дейности. Потребителски интерфейс.
 3. Носители на информация. Устройства за достъп до носители на информация.  Зад.1 Зад.2
 4. Организация на данните. Файлове и папки.
 5. Работа с файлове и папки. Упражнение.
 6. Използване на Интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в Интернет.  Зад.1
 7. Електронна поща. Създаване на електронен адрес.
 8. Изпращане и получаване на електронно писмо. Упражнение.
 9. Търсене на информация в Интернет. Разширено търсене.  Зад.1
 10. Работа в Интернет. Упражнение.
 11. Работа със звукова и видео информация.
 12. Графично изображение. Растерна и векторна графика.
 13. Цветова палитра. Създаване на изображение с готови фигури и рисуване със свободна ръка. – зад.1
 14. Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка. Упражнение.
 15. Вмъкване на текст в графично изображение. Характеристики на символите. – Задачи
 16. Преобразуване на графично изображение. Отпечатване. – Задача
 17. Създаване на визуален проект по тема. Упражнение.
 18. Групов проект. Обобщение.
 19. Проверка на знанията и уменията за работа с графично изображение.
 20. Основни понятия при компютърната текстообработка. Структурни елементи на текстов файл. – задача
 21. Правила при компютърна обработка на текстове. Редактиране на текст.

 22. Форматиране на текст на ниво символи и абзац. Параметри на форматирането. – Задача

 23. Създаване на текстов документ по тема. Упражнение.

 24. Създаване и форматиране на текстов документ. Работа в екип. Обобщение.

 25. Проверка на знанията и уменията за работа в текстов документ.

 26. Електронни таблици. Предназначение и основни елементи. Експериментиране с данни. – Задача

 27. Диаграми. Графично представяне на таблични данни. – Задачи

 28. Електронни таблици. Упражнение.

 29. Основни елементи на компютърна презентация. Разглеждане и редактиране на готова презентация. Демонстриране. – Задача

 30. Създаване и съхраняване на презентацияЗадача

 31. Проектиране и създаване на презентация по тема. Упражнение.

 32. Компютърна презентация. Работа в екип. Упражнение.

 33. Представяне на презентация пред публика. Упражнение.

 34. Проверка на знанията и уменията по информационни технологии.

KAHOOT