Чрез копиране и вмъкване поставете всяка от думите от първия ред на мястото и в съответната поговорка.

книга учи цяр жив здрав краката научен

Който се …, той ще сполучи.

Учението не е … да го изпиеш, та да станеш учен.

Никой не се ражда … .

Докато е … човек, се пари.

Човек се учи, дорде е … .

Който знае …, той има четири очи.

На лъжата … са къси.