2020-2021г.

 1. Инструктаж за безопасна работа в компютърния кабинет.Начален преговор
 2. Нови тенденции в хардуера на компютърна система.Начален преговор(2)
 3. Тест. Входно ниво
 4. Хардуерни компоненти на компютърна системаУпр.1, Упр.2, 2-ри урок, 3-ти урок
 5. Компоненти на телекомуникационните системи
 6. Подбор на компютърни конфигурации(3)
 7. Тест

 8. Локални мрежи, ЛМ2 Зад.1
 9. Конфигуриране на локални мрежи(Зад.1)упр.1, упр.2, упр.3

 10. Конфигуриране на локална мрежа за работа с Интернет, упр.2, упр.3
 11. Защита на информацията в мрежова среда. упр.2, Тест(3)
 12. Същност на предпечатната  подготовка(6)Урок.2, упр.3 – 6
 13. Създаване и редактиране на текст в система за предпечатна подготовка, упр.(2)
 14. Форматиране на текст и графика(6)
 15. Работа по проект с използване на MS Publisher(8)
 16. Отпечатване на документ от среда на система за предпечатна подготовка.
 17. Тест – ТестGoogle
 18. Същност на моделирането, Упражнение (3)
 19. Изследване на модели(4)
 20. Създаване на модели със средствата на ИТ(4)
 21. Същност на контрола и управлението(КУ)(4)
 22. Средства на ИТ за КУ на реални и моделирани обекти(4)
 23. КУ на компютърни системи според нуждите на потребителите(4)
 24. Същност на компютърната мултимедия(4)
 25. Мултимедия. Хипермедия и Интернет(6)
 26. Работа с мултимедия.-  Задача(5)
 27. Тест
 28. Съвременен графичен потребителски интерфейс(2)
 29. Системи за помощ и самообучение в съвременните софтуерни продукти(2) – задача
 30. Основни стъпки при усвояване на непознат софтуер(2)
 31. Създаване и редактиране на документ в новата програма(2)
 32. Обмен на документи с други приложения
 33. Разработване и изпълнение на проект(3)
 34. Тест Photoshop – упражнение
 35. Специализирани софтуерни пакети за разработка и управление на проекти(3)
 36. Разработване на план на проект с помощта на специализиран софтуер(4)
 37. Проследяване и управление на работата на проект с помощта на специализиран софтуер(4)
 38. Разработване на финален проект интегриращ работа с различни ИТ-приложения, чието планиране и управление се осъществява със специализиран пакет за работа по проекти(7)

 39. Годишен преговор