Работа с формуляри - тест

Създайте теста като използвате формулярите на WORD, поставете текстови кутии за имена на ученик, падащо меню за клас, оценка и на трети и четвърти въпроси, както и дата за датата.

Име и фамилия ученик от клас клас

  1. Кое е свойството, което трябва да притежава всеки алгоритъм, така че да може да се извърши многократно, по всяко време, от различни хора, като за едни и същи начални данни ще се получи еднакъв резултат:

☐ крайност

☐ определеност

☐ масовост

☐ дискретност

 

  1. Кое свойство оценя броят на стъпките, нужни на един алгоритъм за решаването на конкретна задача:

☐ масовост

☐ сложност

☐ резултатност

☐ формалност

  1. Свойството дискретност на един алгоритъм означава, че:

изпълнението му завършва с някакъв резултат, или се извежда съобщение, че алгоритъмът не може да се приложи към зададените му данни

изпълнението на алгоритъма и всяко негово действие завършва за крайно време

може да се използва с различни данни за решаването на определен тип задача, а не само с конкретен пример

се състои от определени отделни действия, като едва след изпълнението на текущото действие може да се пристъпи към изпълнението на следващото

 

  1. Свойството масовост на един алгоритъм означава, че:

изпълнението му завършва с някакъв резултат, или се извежда съобщение, че алгоритъмът не може да се приложи към зададените му данни

на алгоритъма и всяко негово действие завършва за крайно време

може да се използва с различни данни за решаването на определен тип задача, а не само с конкретен пример

се състои от определени отделни действия, като едва след изпълнението на текущото действие може да се пристъпи към изпълнението на следващото

 

  1. Алгоритъм, в който има само последователност от действия, без поставяне на условие, се нарича:

☐ цикличен

☐ разклонен

☐ линеен

 

  1. Коя от фигурите се използва за изобразяване на безусловно действие в блок-схема на алгоритъм:

 

☐ елипса

☐ успоредник

☐ правоъгълник

☐ ромб

 

Дата: Дата                                                                        Оценка: ………………….