Отворете файла Marks.xlsx, съдържащ имената на учениците и срочните им оценки. Чрез функциите MIN(), MAX() и AVERAGE() пресметнете най-ниската и най-висока оценка, средния му успех и средния успех на всички ученици по учебен предмет.