Зад.1 - Напишете програма, която извежда средно аритметична стойност на 3 числа

Зад.2 - Напишете програма, която намира сумата на целите положителни числа в интервала [a; b]