Тест "Входно ниво" 9 клас

   Тест ИТ 6 клас Входно ниво

     

 1. Кое от устройствата е изходно?
  Монитор
  Скенер
  Микрофон
  Клавиатура
 2. Думата Bold (Получер) се използва за означаване на:
 3. Вида на шрифта
  Наклон на шрифта
  Удебеляване на шрифта
  Размер на шрифта
 4. Чрез коя команда се вмъква изображение в презентация?
 5. View/Image
  Insert/Picture
  File/Open
  Edit/Picture
 6. Посочете кое от следните е функция на операционната система
 7. Обработва графични изображения
  Обработва аудио файлове
  Зарежда програмите в оперативната памет на компютъра
  Нито едно от посочените
 8. Интернет е:
 9. Световна политическа организация
  Рекламна агенция
  Множество от компютърни мрежи, свързани помежду си, които предлагат различни услуги
  Локална мрежа, в която компютрите поделят свои ресурси
 10. При отпечатване на електронна таблица ще се отпечатат:
 11. Само диаграмите
  Само рамките на клетките
  Само клетките в които има текст
  Въведените стойности и зададените рамки
 12. Какво е разширението на файл с презентация, създадена с MS Power Point?
 13. .bmp
  .doc
  .xls
  .pptx
 14. В клетките на електронна таблица са въведени числа. Тогава формулата =(C4*F4) дава следния резултат:
 15. Сумата от съдържанието на клетките C4, D4, E4 и F4
  Произведението от съдържанията на C4 и F4
  Текста C4F4
  Текста C4+F4
 16. Какво означава Слайдшоу?
 17. Задаване на преходи между слайдовете
  Разглеждане на презентацията
  Задаване на анимацията на обектите
  Проектиране на презентацията
 18. При първоначално зареждане, работната книга на MS Excel се състои от:
 19. Документ с кръгови диаграми
  Документ с хистограми
  Документ с формули
  Един или няколко празни работни листа
 20. Кое от посочените служи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения?
 21. Операционните системи
  Плейърите
  Модемите
  Графичните редактори
 22. Понятието хардуер (hardware) означава:
 23. Операционната система
  Цялата компютърна система
  Апаратната част на компютъра
  Програмната част на компютърната система


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени         Учител - Георги Тодоров