2019-2020г.

 1. Инструктаж за безопасна работа в компютърния кабинет
 2. Основни компоненти, видове услуги в мрежа
 3. Категоризация на мрежите
 4. IEEE  стандарти за мрежова архитектура и топология
 5. Видове носещи среди при компютърните мрежи
 6. Кабелна система при компютърните мрежи. Видове кабели
 7. Мрежови устройства за компютърни мрежи с медни кабели
 8. Мрежови устройства за компютърни мрежи с медни кабели
 9. Мрежови устройства за компютърни мрежи с оптични кабели
 10. Безжични локални мрежи Зад.1  Зад.2
 11. Модеми, същност, предназначение, параметри и възможности
 12. Модел OSI. Слоеве
 13. Понятие за протокол и услуга
 14. Модел DoD (TCP/IP)
 15. Преобразуване на адреси
 16. Преобразуване на имена. Домейни. DNS.
 17. Същност и предназначение на компютърната графика
 18. Графичен редактор Inkscape
 19. Файлови функции  Зад.1
 20. Форматиране на страница
 21. Структура на графично изображение
 22. Запълване на обект
 23. Интерактивна промяна вида на обект
 24. Скалиране, промяна на размер и форма
 25. Обработка на графично изображение
 26. Обработка на графично изображение упр.
 27. Използване на криви
 28. Използване на криви
 29. Текстът в графиката
 30. Текстът в графиката
 31. Комбинирана работа с обекти и текст
 32. Комбинирана работа с обекти и текст
 33. Предпечатна подготовка
 34. Печат
 35. Проект – изчертаване на схема
 36. Проект – декорация на парк
 37. Проект – създаване на плакат
 38. Проект – идея за униформа и емблема на училището
 39. Проект „Безопасност на движението“
 40. Проект „Табло по геометрия“
 41. Тестови задачи
 42. Същност и предназначение на компютърната презентация
 43. Средства и правила за подготовка на презентация
 44. Създаване на презентация
 45. Разнообразни форми за представяне на информация
 46. Избор на дизайн
 47. Добавяне на текст в презентация
 48. Използване на графични обекти – Задача
 49. Добавяне на звук – Задача
 50. Специални ефекти
 51. Преструктуриране на кадри. Макет
 52. Макет. Упражнение
 53. Представяне на презентация пред аудитория
 54. Подготовка на презентация за отпечатване
 55. Създаване на мултимедийна картичка
 56. Проект „Електронен билборд
 57. Проект „България пред света“
 58. Проект „България пред света“
 59. Тестови задачи
 60. Същност и предназначение на HTML
 61. Цветове във Уеб страница – Задача
 62. Форматиране на текст
 63. Форматиране на текст
 64. Списъци – Задача
 65. Хиперлинкове
 66. Вмъкване на графични изображения – Задача
 67. Вмъкване на графични изображения
 68. Хоризонтални линии – Задача
 69. Формуляри
 70. Таблици
 71. Форматиране на таблици
 72. Мета тагове
 73. Публикуване на сайт
 74. Тестови задачи
 75. Работа по проект на тема “Туризъм в България”
 76. Работа по проект на тема “Туризъм в България”
 77. Работа по проект на тема “Туризъм в България”
 78. Работа по проект на тема “Туризъм в България”
 79. Работа по проект на тема “Туризъм в България”
 80. Работа по проект на тема “Създаване на диаграми чрез Microsoft Excel”
 81. Работа по проект на тема “Създаване на диаграми чрез Microsoft Excel”
 82. Работа по проект на тема “Създаване на диаграми чрез Microsoft Excel”
 83. Работа по проект на тема “Създаване на диаграми чрез Microsoft Excel”
 84. Работа по проект на тема “Създаване на диаграми чрез Microsoft Excel”
 85. Задаване на проект.
 86. Задаване на проект.
 87. Планиране на дейностите
 88. Планиране на дейностите
 89. Определяне целите на проекта, нужния хардуер и софтуер
 90. Определяне целите на проекта, нужния хардуер и софтуер
 91. Разработка на проект
 92. Разработка на проект
 93. Разработка на проект
 94. Разработка на проект
 95. Междинна проверка на дейностите
 96. Разработка на проект
 97. Разработка на проект
 98. Разработка на проект
 99. Разработка на проект
 100. Междинна проверка на дейностите
 101. Отстраняване на грешки и оптимизиране на проекта
 102. Отстраняване на грешки и оптимизиране на проекта
 103. Отстраняване на грешки и оптимизиране на проекта
 104. Създаване на документация по проекта
 105. Създаване на документация по проекта
 106. Създаване на документация по проекта
 107. Презентация на проекта пред публика
 108. Презентация на проекта пред публика