Тест Проверка на знанията и уменията за работа с графично изображение 5 клас

   Компютърни системи и таблични данни

     

 1. Кой от посочените параметри НЕ е определящ за производителността на компютърната система:
  бързодействие на централния процесор
  работна честота на шината
  обем на диска, съхраняващ потребителските програми
  скорост, с която вътрешната памет предоставя съхранените данни
 2. Зловредният софтуер може да бъде разпространен чрез:
 3. чрез мрежова комуникация
  използване на устройства за изход
  въздушно-капков път
  сканиране на документ от хартиен носител
 4. Форматирането на клетка от таблица в текстов документ включва:
 5. избор и задаване на характеристики на рамките, които я изграждат, и корекция на нейния фон
  избор и задаване на цвета на символите в клетката
  избор или промяна на фона на символите, изписани в клетката
  добавяне и стилизиране на изображения
 6. В клетките на електронна таблица НЕ могат да бъдат въвеждани:
 7. текстови данни
  числови данни
  валутни единици
  мултимедийни данни
 8. В електронна таблица сoртирането на числови данни се извършва:
 9. от най-голямото към най-малкото или обратно
  в хронологичен ред (от първата въведена стойност към по-стара въведена стойност) или обратно
  по азбучен ред или обратно
  празните записи се подреждат накрая
 10. Кръговите диаграми са предназначени за:
 11. отчитане изменението на състоянието на един обект
  за визуализиране данните на два и повече обекта в един и същи интервал
  за сравнение на две или повече части от цялото, което образува
  нито едно от посочените
 12. Средноаритметичната стойност се изчислява с функцията:
 13. AVERAGE
  MAX
  SUM
  MIN
 14. Типът за числа в програмата MS Excel е:
 15. Number
  Text
  General
  Currency
 16. Какво разширение има файл, създаден с Microsoft Excel?
 17. docx
  txt
  xlsx
  jpeg
 18. Адресът на клетка в Microsoft Excel се образува от:
 19. номера на реда
  името на колоната
  номера на реда и името на колоната
  името на колоната и номера на реда
 20. Кой от показаните бутони се използва за сортиране на данни:
 21. За имена на колоните в Microsoft Excel се използват:
 22. малки букви от латинската азбука
  малки букви и цифри
  главни букви от латинската азбука
  главни букви и цифри


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров