Тест Предпечатна подготовка 12 клас

   Моделиране - 12 клас

     

 1. Средството което съчетава звук, изображение и видео в едно се нарича:
  Моделиран обект
  Подготовка за моделиране
  Мултимедия
  Кадриране
 2. Кой от изброените софтуери се използва за създаване и обработка на векторни изображения:
 3. Paint
  Publisher
  Access
  Inkscape
 4. Моделът е източник на:
 5. Информация за моделираният обект
  Проектиране на моделираният обект
  Информация за времевото разпределение при работа с моделираният обект
  Всички отговори са вярни
 6. Според очаквания характер на изменение на параметрите на модела, видовете модели биват:
 7. Стохастични и детерминирани
  Статични и динамични
  Линейни и нелинейни
  Макро, мезо, микро
 8. Според формата на функционалната зависимост, видовете модели биват:
 9. Стохастични и детерминирани
  Статични и динамични
  Линейни и нелинейни
  Макро, мезо, микро
 10. Според обхвата, видовете модели биват:
 11. Стохастични и детерминирани
  Статични и динамични
  Линейни и нелинейни
  Макро, мезо, микро
 12. В зависимост от времевия обхват, видовете модели биват:
 13. Стохастични и детерминирани
  Статични и динамични
  Линейни и нелинейни
  Макро, мезо, микро
 14. Моделирането представлява дейност, която служи за:
 15. Проверка на модела
  Анализиране на модела
  Построяване на модела
  И трите отговора са верни
 16. Към обработката на растерни изображения не спада:
 17. Колаж
  Цифровизиране на аудио-визуална информация
  Цветоразпределение
  Графична визия
 18. Към цифровата обработка на звук не спада:
 19. Кадриране
  Наслагване на ефекти
  Наслагване на писти
  Звукова диаграма
 20. Експериментирането с модела е:
 21. По-опасно, отколкото с обекта
  По-безобасно, отколкото с обекта
  Идентично като експериментирането с обекта
  По-скъпо, отколкото с обекта
 22. Към създаването на видеоклип влиза:
 23. Обработка на мултимедийни продукти
  Кадриране и композиция
  Наслагване на аудио писти
  И трите отговора са верни


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров