Разделете се на екипи по трима

Първият от екипа трябва да направи ЛОГО и заглавна част на бланка за проучване на желаещите да се включат в среща относно геотермалната енергия и използването на термопомпи

Вторият да създаде въпросите като постави радиобутони или кутийки за избор, а под въпроси от отворен тип - точки на два реда

Третият от екипа е дизайнер, който ще направи обходен маршрут на екипа върху картата на България, намираща се в презентацията.