Напишете конзолно приложение, което въвежда елементите на матрица с размери n на n в двумерен масив и отпечатва сумите на елементите от главния и обратния диагонал.